යුධ හමුදා හිතවාදී පිළ තායිලන්ත මහ මැතිවරණයේ පෙරමුණට

2019-03-25 at 07:05

තායිලන්ත මහ මැතිවරණයෙන් යුධ හමුදා හිතවාදී පලං ප්‍රචා රත් පක්ෂය පෙරමුණ ගෙන තිබෙනවා. දැනට ගණනය කර ඇති සියයට 90 කට ආසන්න ඡන්ද සංඛ්‍යාවෙන් ලක්ෂ 76 කට ආසන්න ඡන්ද ඔවුන්ට ලැබී ඇති බව සඳහන්.

තායිලන්තයේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයෙකු වන තක්ෂින් ෂිනවත්ගේ සහය ලැබූ පක්ෂයට හිමිවී ඇත්තේ 2 වන ස්ථානයයි.