නව කාසි කාණ්ඩයක්

2018-11-27 at 19:35

කාසි ටංකන පිරිවැය අඩු කිරීම, කල් පැවැත්ම, පහසුවෙන් රැගෙන යා හැකි බව හා දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයන්ට කාසි වර්ග වෙන් කර හඳුනා ගැනීම පහසු කරවීම යන පරමාර්ථ ඇති ව මුහුණත වටිනාකම රු.10, රු.5, රු.2 හා රු.1 යන කාසි වර්ග හතරින් යුත් නව කාසි කාණ්ඩයක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලදි.

මෙහි පළමු කාසි ඇසුරුම 2018.11.27 දින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා විසින් නිල වශයෙන් පිළිගන්වනු ලැබී ය.

නව කාසි කාණ්ඩයේ කාසි 2018.12.03 දින සිට බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු හරහා සංසරණයට නිකුත් කරනු ලබන අතර අනෙකුත් ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු හා කාසි සමඟ ගෙවීම් සඳහා භාවිත කළ හැකි වේ.

Please follow and like us: