බිහිරි පුද්ගලයන්ටත් රියදුරු බලපත්‍රය

2019-02-10 at 06:59

බිහිරි පුද්ගලයන් සදහා රියදුරු බලපත්‍රය ලබාදීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහණ දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිඛෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා බිහිරි සංගමය දීර්ඝ කාලයක සිට කල ඉල්ලීමක ප්‍රථීඵලයක් ලෙස මෙම අවසරය හිමිවූ බවයි  මාර්ග ආරක්ෂාව පිළීබද ජාතික අධිකාරීයේ සභාපති සිසිර කෝදාගොඩ මහතා නිවුස් රේඩියෝවට කියා සිටියේ.

බිහිරි පුද්ගලයන් රියදුරු බලපත්‍රය සදහා අයදුම් කරන්නේනම් ඒ සදහා කොන්දේසි 6කට යටත්වීමට සිදුවනවා.

අයදුම්කරුවන් එම කොන්දේසිවලට  එකගවන්නේනම් පමණක් සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය යටතේ රියදුරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇති බවයි මාර්ග ආරක්ෂාව පිළීබද ජාතික අධිකාරීයේ සභාපති සිසිර කෝදාගොඩ මහතා නිවුස් රේඩියෝවට කියා සිටියේ.

රියදුරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේදී බිහිරි පුද්ගලයන්ට පනවා ඇති කොන්දේසි පිළීබදවද සිසිර කෝදාගොඩ මහතා මෙලෙස පැහැදිලි කළා.