මෙම වසරේදී ග්‍රහණ 5 ක් – ලංකාවට පේන්නේ 2 යි

2019-01-17 at 12:08

මෙම වසරේදී සූර්යග්‍රහණ 3 ක් සහ චන්ද්‍රග්‍රහණ 2 ක් ඇතිවන බව කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ භෞතික විද්‍යා අධ්‍යයන අංශය පවසනවා.

ජනවාරි 6 / ජූලි 2 සහ දෙසැම්බර් 26 යන දිනවල සූර්යග්‍රහණද ජනවාරි 21 සහ ජූලි 16 යන දිනවල චන්ද්‍රග්‍රහණද ඇති වන බව සඳහන්.

කෙසේවෙතත් ඉන් ශ්‍රී ලංකාවට දර්ශනය වනුයේ ජූලි 16 වනදින අර්ධ චන්ද්‍රග්‍රහණය සහ දෙසැම්බර් 26 වනදින වළයාකාර සූර්යග්‍රහණය පමණයි.