ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් 79 ක්ම අවුරුදු 60 ට වැඩියි

2019-07-03 at 18:10

ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් 79 ක්ම අවුරුදු 60ට වඩා වැඩි මන්ත්‍රීවරුන් බව Manthri.lk වෙබ් අඩවිය සඳහන් කරයි.

ඔවුන් කළ සංගණනයකින් පසුව මෙම තොරතුරු ඉදිරිපත් කර ඇති එහිදී අවුරුදු 81-90 අතර පසුවන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් ගණන 04 ක් බවද ඔවුන් පවසයි.

අවුරුදු 71 – 80 අතර පසුවන මන්ත්‍රි ගණන 26 කි.

අවුරුදු 61 -70 අතර පසුවන මන්ත්‍රී ගණන 49 කි.

වත්මන් පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩිම මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් අවුරුදු 51-60 අතර පසුවන අතර එය 74 කි.

අවුරුදු 41 -50 අතර පසුවන මන්ත්‍රී ගණන 56 කි.

අවුරුදු 30 -40 අතර පසුවන මන්ත්‍රී ගණන 15 කි.