ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් ලබන මාසය මැද භාගය වනවිට

2020-05-23 at 19:30

ලබන මාසය මැද භාගය වනවිට ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් ආරම්භ කිරීමට හැකිවනු ඇතැයි ඉන්දියාව පවසනවා.

එරට සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය හර්දීප් සිං මහතා කියාසිටියේ ඒ වනවිට කොරෝනා වසංගතය සතුටුදායක මට්ටමකට පාලනය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවයි.

ලබන සඳුදා සිට ඉන්දියාවේ අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමන් ආරම්භ වීමටද නියමිතයි.