සුඩාන සෞඛ්‍ය සේවකයින්ට පොලිස් ආක්ෂාව

2020-05-24 at 08:36

සෞඛ්‍ය සේවකයින්ට පොලිස් ආක්ෂාව ලබා දීමට සුඩානය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

රෝහල්වලටද පොලිස් ආරක්ෂාව සපයන බවයි සුඩානය පවසන්නේ.

සෞඛ්‍ය සේවකයින් ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ඔවුන්ට විවිධ තර්ජන එල්ල කිරීම හමුවේ මෙම පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට බලධාරීන් අපොහොසත් වුවහොත් වැඩවර්ජනයකට යොමුවන බවටයි සුඩාන වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු පිරිසක් අනතුරු අඟවා තිබුණේ.