2032 ඔලිම්පික් උළෙලටත් කොරෝනා බලපෑම්

2020-05-23 at 11:47

2032 ඔලිම්පික් උළෙලේ සත්කාරකත්වය සඳහා තරඟවැදීමේ ක්‍රියාවලිය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට ඔස්ටේ්‍රලියාව තීරණය කර තිබෙනවා.

කොරෝනා වසංගතය හා එහි බලපෑම සම්බන්ධයෙන් මේ දින වල වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමට සිදුවීමයි ඊට හේතුව වන්නේ.

ඔලිම්පික් සත්කාරකත්වය සඳහා අති විශාල මුදලක් වැය කිරීමට සිදු වන බැවින් ඉදිරි ආර්ථික ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ අධය්‍යනය කිරිමෙන් පසුව සත්කාරකත්වය පිළිබඳ තීරණයක් ගැනීමට නියමිතයි.