2019 ජනපතිවරණ ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම අවසන්

2019-11-16 at 17:01

2019 ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම පස්වරු 5 ට අවසන් වුණා.

දිවයින පුරා ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 12 දහස් 845 කදී මැතිවරණ කටයුතු අද පෙරවරු 7 ටයි ආරම්භ වූයේ.

තව ස්වල්ප වේලාවකින් තැපැල් ඡන්ද ගණන් කිරීම ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිළධාරීන් සඳහන් කලේ.

පස්වරු 4 වනවිට බොහෝ දිස්ත්‍රික්වල ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය සියයට 70 ක් පමණ වූ බව සඳහන්.

මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන පැවසුවේ සුලු සිදුවීම් කිහිපයක් හැරුණු කොට ඡන්ද විමසීම සාමකාමීව පැවති බවයි.